اخبارفلزات:  تولید بیش از 4 میلیون تنی فولاد مبارکه تا پایان شهریور ماه

اخبارفلزات: تولید بیش از 4 میلیون تنی فولاد مبارکه تا پایان شهریور ماه : عنوان 
1399/07/06 : تاریخ انتشار
گزارش اخبارفلزات به نقل از معدن24 از آمارهای سامانه کدال، فولاد مبارکه در این مدت دو میلیون و 391 هزار تن محصولات گرم، 736 هزار تن محصولات سرد، 146 هزار تن محصولات پوشش دار و 766 هزار تن سایر محصولات تولید کرد. این آمارها در مقایسه با مدت مشابه پارسال (تولید چهار میلیون و 120 هزار تنی) 1.96 درصد افت نشان می‌دهد. بررسی آمار شهریور ماه این شرکت نیز حاکی از تولید 723 هزار تن انواع محصولات شامل 412 هزار تن محصولات گرم، 121 هزار تن محصولات سرد، 26 هزار تن محصولات پوشش دار و 164 هزار تن سایر محصولات است. مجموع فروش این شرکت در مدت یاد شده رقم 273544 میلیارد و 260109 میلیون ریال به ثبت رسیده است. در سال مالی 98 تا پایان 29 اسفند ماه پارسال، شرکت فولاد مبارکه موفق به تولید هفت میلیون و 709 هزار تن انواع محصولات شده بود.