بازار: تولید فولاد افزایش، اما صادرات آن رو به کاهش است

بازار: تولید فولاد افزایش، اما صادرات آن رو به کاهش است : عنوان 
1399/07/09 : تاریخ انتشار
به گزارش بازار، داریوش اسماعیلی افزود: میزان تولید فولاد خام در سال قبل حدود ۲۷ میلیون تن بود که امسال انتظار می‌رود این رقم به ۳۰ میلیون تن برسد. وی ادامه داد: ۱۰ میلیون تن از فولاد تولیدی، مازاد بر نیاز داخل کشور است و این میزان قابلیت صادرات دارد. معاون معدنی وزیر صمت تصریح کرد: صادرات فولاد چندان هم صرفه اقتصادی ندارد چرا که نظر وزارت صمت درباره قیمت گذاری، برابر با ۸۳ درصد قیمت گذاری در فوب خلیج فارس بود که البته این میزان به ۹۵ درصد افزایش یافت تا قیمت نهایی حدود ۵ درصد گرانتر از آن چیزی باشد که در خلیج فارس با ارز نیمایی عرضه می‌شود. وی گفت: به این علت باوجود افزایش ۱۰ درصدی فولاد خام، صادرات شمش فولاد با ۲۰ درصد کاهش مواجه شده است. معاون معدنی وزیر صمت افزود: در شرایط فعلی ۶۰ درصد از تولید فولاد کشور در بورس کالا عرضه می‌شود و مابقی مچینگ می‌شود.