معدن24: فولاد مبارکه بر قله صنعت ایران

معدن24: فولاد مبارکه بر قله صنعت ایران : عنوان 
1400/04/02 : تاریخ انتشار
رکوردهای آهنگر اقتصاد ایران ادامه دارد. مجتمع معظم فولاد مبارکه اصفهان در سال ۲۰۲۰ در میان ۵۰ شرکت بزرگ تولیدکننده فولاد در جهان قرار گرفت و رتبه ۴۶ را که در سال ۲۰۱۹ کسب کرده بود با افزایش تولید همچنان حفظ کرد. بیش از ۲۹ سال از تولد بزرگترین تولیدکننده فولاد خاورمیانه می‌گذرد و این شرکت همچنان در مسیر تعالی و پیشرفت قرار دارد. با اینکه سنگ‌اندازی‌هایی وجود دارد تا تلاش‌های فولاد مبارکه را کم فروغ نشان دهد اما این شرکت بر قله صنعت ایران می‌درخشد.