روزگار معدن: بهبود نسبی نرخ محصولات فولاد

روزگار معدن: بهبود نسبی نرخ محصولات فولاد : عنوان 
1400/07/28 : تاریخ انتشار
به گزارش روزگارمعدن، افزایش فعالیت بازار نرخ را پایان هفته صعودی کرد. گرچه موجودی بالای سنگ آهن در بنادر چین بر بازار فشار آورده است. قراضه هفته گذشته نرخ قراضه وارداتی سنگین ۱ و ۲ ( ۲۰-۸۰ ) در ترکیه رشد خوبی داشته از ۴۵۵ دلار به ۴۹۰ دلار هر تن سی اف آر رسید. قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن با ۹ دلار رشد به ۴۶۳ دلار هر تن فوب افزایش یافت. متوسط نرخ قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز ۳۴ دلار بالا رفته ۵۴۰ دلار هر تن سی اف آر شد. در بازار داخلی امریکا نیز قراضه خرد شده با ۵ دلار بهبود ۴۶۵ دلار هر لانگ تن شنیده شد. بیلت هفته گذشته در بازار بیلت صادراتی سی‌ای اس متوسط نرخ با ۲۰ دلار بهبود هفتگی به ۶۲۰ دلار هر تن فوب دریای سیاه رسید. در چین هم بیلت وارداتی ۷۱۰ دلار هر تن سی اف آر شنیده شد که ۵ دلار بهبود داشت. در ترکیه نرخ بیلت وارداتی ۲۵ دلار رشد داشته ۶۶۰ دلار هر تن سی اف آر شد. نرخ بیلت صادراتی ترکیه نیز از ۶۵۵ دلار به ۷۰۰ تا ۷۰۵ دلار هر تن فوب رسید. در بازار واردات جنوب شرق آسیا نرخ بیلت وارداتی از ۶۹۰ تا ۶۹۵ دلار به ۷۰۵ دلار هر تن سی اف آر افزایش یافت. همچنین هفته گذشته به گزارش متال بولتن، متوسط نرخ بیلت صادراتی ایران از ۶۳۷.۵دلار به ۶۴۰ تا ۶۴۲.۵ دلار هر تن فوب بهبود داشت. شمش درایران، بازار ساکتی داشت نرخ ضایعات و عرضه محدود آن اجازه کاهش نرخ را نمی‌دهد. با وجود قوانین بورس تحویل شمش فروخته شده در بورس با کندی انجام می‌شود. مقاطع هفته گذشته نرخ میلگرد صادراتی سی‌ای اس ۵ دلار افزایش داشته ۶۸۵ دلار هر تن فوب شنیده شد. در چین نرخ میلگرد صادراتی از ۹۲۵ دلار به ۹۵۹ دلار هر تن فوب رسید. میلگرد صادراتی ترکیه نیز از ۶۷۵ تا ۶۹۰ دلار به ۷۲۵ تا ۷۳۰ دلار هر تن فوب بهبود داشت. در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز میلگرد ۷۲۰ تا ۷۲۵ دلار هر تن سی اف آر و بدون تغییر باقی ماند. همچنین در بازار امریکا نیز میلگرد در ۹۶۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه باقی ماند. در بازار داخلی اروپا نیز میلگرد از ۷۷۲ یورو به ۸۰۵ یورو هر تن درب کارخانه بهبود داشت. ورق هفته گذشته ورق گرم صادراتی سی‌ای اس در حدود ۸۱۰ دلار هر تن فوب دریای سیاه ثبات داشت. متوسط نرخ ورق گرم صادراتی چین نیز از ۹۱۰ دلار به ۹۲۳ دلار هر تن فوب افزایش داشت. در ترکیه نرخ ورق گرم وارداتی از ۸۹۰ دلار به ۸۲۵ دلار هر تن سی اف آر کاهش داشت. ورق گرم وارداتی در جنوب شرق آسیا نیز ۱۰ دلار افت داشته ۸۷۵ دلار هر تن سی اف آر شنیده شد. در بازار داخلی اروپا ورق گرم ۷ یورو ارزان تر شده به ۱۰۴۰ یورو هر تن درب کارخانه رسید. در بازار امریکا نیز ورق گرم ۳۰ دلار افت داشته ۱۹۲۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه ثبت شد. همچنین هفته گذشته متوسط نرخ اسلب صادراتی ایران بنا بر گزارش متال بولتن از ۶۵۵ تا ۶۶۲ دلار به ۶۵۸.۵ تا ۶۶۲ دلار هر تن فوب تغییر جزیی داشت. اسلب سی‌ای اس نیز از ۶۷۵ دلار به ۶۸۵ دلار هر تن فوب بهبود داشت.