دنیای معدن: فولاد سفیددشت در مسیر توسعه

دنیای معدن: فولاد سفیددشت در مسیر توسعه : عنوان 
1400/08/25 : تاریخ انتشار
به گزارش دنیای معدن، مدیر تکنولوژی و توسعه فولاد سفیددشت، از برق داری ترانس و سوئیچگیر ۳۳ کیلو ولت پست ۴۰۰ کیلوولت این شرکت خبر داد. جمشید علی بابایی گفت: پس از برقداری خط انتقال و فاز یک پست ۴۰۰ کیلو ولت شرکت فولاد سفیددشت، فاز ۲ پست۴۰۰ کیلووات ، ترانس قدرت و سوئیچگیر ۳۳ کیلو ولت نیز برق دار شد. وی افزود: همچنین تست موفقیت آمیز بی باری فن‌های برج خنک کننده واحد آبرسانی انجام گرفت که مقدمه راه اندازی واحد‌های اکسیژن و فولادسازی این شرکت هستند. علی بابایی گفت: تمامی مراحل طراحی و خدمات مهندسی تجهیزات و سیستم‌های کنترل و حفاظت پست این طرح توسط شرکت‌های داخلی انجام شده است. این پست جزو شاخص‌ترین پست‌های منطقه از لحاظ سطوح ولتاژ و مشخصات فنی تجهیزات است