معدن24: تولید موفقیت آمیز استیل 4404A در کارخانه نورد سنگین شرکت فولاد آلیاژی ایران

معدن24: تولید موفقیت آمیز استیل 4404A در کارخانه نورد سنگین شرکت فولاد آلیاژی ایران : عنوان 
1400/09/09 : تاریخ انتشار
اینگات دوتنی استیل؛ گرید فولادی 4404A در کارخانه نورد سنگین نورد شد. این فولاد به دلیل داشتن حدود 30 درصد عناصر آلیاژی مخصوص و بالتبع آمپرهای نوردی بالا، طی 19 پاس نوردی از اینگات دو تنی به بیلت 150 تبدیل گردید.