مهر: تامین انرژی نیاز جدی فولاد برای رسیدن به اهداف تعیین شده است

مهر: تامین انرژی نیاز جدی فولاد برای رسیدن به اهداف تعیین شده است : عنوان 
1400/10/04 : تاریخ انتشار
به گزارش خبرگزاری مهر، سید اصغر مدنی در پی کسب رکورد تولید ماهیانه تختال شرکت فولاد هرمزگاندر آذرماه، افزود: افزایش ریت شارژ کوره ها در کنار خلاقیت کارکنان متخصص و با انگیزه و مواد ورودی خوب و با کیفیت ، باعث کاهش زمان پاور آن و زمان آماده سازی در واحد ذوب شد. وی تمام این موارد را باعث افزایش ظرفیت و سرعت تولید دانست و عنوان کرد: کاهش زمان های تعمیراتی و کاهش توقفات نیز در در افزایش تولید موثر است. معاون بهره برداری فولاد هرمزگان با بیان اینکه کسب این رکوردها نشان از عزم و برنامه ریزی شرکت فولاد هرمزگان برای جبران کسری تولید تابستان به دلیل قطعی برق، است، اظهار کرد: در صورت پشتیبانی در تامین انرژی این شرکت بتواند با جبران تمام کسری تولید به تمام اهداف تعیین شده دست یابد. مدنی با اشاره به اینکه رکورد قبلی تولید تختال در فولاد هرمزگان در مهر ماه گذشته و به میزان ۱۴۶۱۰۶ تن به دست آمده بود، عنوان کرد: در سه ماه گذشته این دومین رکورد به دست آمده تولید ماهیانه تختال در این شرکت است.