معدن24: ارزیابیِ ملی شرکت گل‌گهر بر اساس الگوی تعالی سازمانی آغاز شد

معدن24: ارزیابیِ ملی شرکت گل‌گهر بر اساس الگوی تعالی سازمانی آغاز شد : عنوان 
1400/11/04 : تاریخ انتشار
فرآیند ارزیابی ملی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر بر اساس مدل تعالی سازمانی ١۴٠٠، صبح امروز با برگزاری آیین افتتاحیه و با حضور جمعی از مدیران ارشد شرکت و مرتبط با هر زیرمعیار الگو تعالی سازمانی و تیم ارزیاب از سازمان مدیریت صنعتی کشور، آغاز شد. فرایند ارزیابی ملی شرکت گل‌گهر بر اساس الگوی تعالی سازمانی ۱۴۰۰ پس از جلسه افتتاحیه آغاز شده است و تا روز سه‌شنبه مورخ ۵ بهمن با ارزیابی معیارها و زیرمعیارهای الگوی تعالی سازمانی شامل رهبری، استراتژی، کارکنان، قابلیت ها، مشتریان، عملیات، نتایج مشتریان، نتایج کارکنان، نتایج جامعه، نتایج همکاران تجاری و تامین کنندگان و نتایج سازمانی در مدیریت های مربوطه ادامه خواهد داشت.