صدای بورس: قطعی برق به زیان این فولاد ساز شد

صدای بورس: قطعی برق به زیان این فولاد ساز شد : عنوان 
1400/11/05 : تاریخ انتشار
به گزارش صدای بورس شرکت غلتک سازان سپاهان با نماد (فسازان) در بازار دوم بورس قرار دارد. سود این فولاد ساز در سه ماهه ۱۴ تومان بوده و در فصل دوم ۳ تومان و در فصل سوم ۱۴ تومان ساخته تا جمعا در نه ماهه به سود ۳۲ تومانی برسد که نسبت به نه ماهه سال قبل ۲۱ درصد افت داشته است. در کل سال قبل حدود ۵۰ تومان سود ساخته بود. در فصل اول سال مالی ۱۴۰۰ فروش ۵۹۳ میلیارد تومان، حاشیه سود ۱۲ درصد، سود عملیاتی ۵۱ میلیارد و سود خالص ۴۳ میلیاردی را داشته است. در فصل دوم به دلیلی قطعی برق و کاهش تولید و فروش، رقم فروش ۴۸۰ میلیارد، حاشیه سود ۶ درصد، سود عملیاتی ۱۴ و سود خالص ۷ میلیارد تومان بوده است. فصل سوم سال مالی ۱۴۰۰ را با فروش ۷۱۷ میلیارد تومانی، حاشیه سود ۱۱ درصد، سود عملیاتی ۵۵ میلیارد و سود خالص ۴۳ میلیاردی را به تمام رسانده است.